Cameron Frye, You're My Hero

Cameron Frye, You're My Hero